اسناد خزانه-م16بودجه97-000407

اخزا716 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 973,006 1.35
قیمت پایانی: 960,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 975,999 پایانی 960,000 0.00
بیشترین 976,000 کمترین 973,006
حجم 4,723 دفعات 8
حد قیمت 926,105 - 1.024 میلیون ارزش 4.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
2,110 حجم خرید 1,000
4 تعداد فروشنده -
3,110 حجم فروش -
1,000 تغییر مالکیت 1,000

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد16,341 خرید973,006 فروش978,999 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید973,005 فروش979,000 تعداد9,000 دستور1
دستور1 تعداد584 خرید973,001 فروش990,000 تعداد3,497 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید972,504 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد7,630 خرید972,503 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.6 %
6 ماهه 8.98 %
9 ماهه 13.35 %
1 ساله 14.98 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,723 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا818 آخرین : 2,530 764,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها