اسناد خزانه-م13بودجه97-000518

اخزا713 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 953,000 9.71
قیمت پایانی: 868,627 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 952,999 پایانی 868,627 0.00
بیشترین 953,000 کمترین 952,999
حجم 4,489 دفعات 4
حد قیمت 902,950 - 997,996 ارزش 3.9 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
441 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
441 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید950,187 فروش953,000 تعداد863 دستور1
دستور1 تعداد264 خرید950,185 فروش953,500 تعداد62 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید950,181 فروش954,989 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید950,180 فروش954,995 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید949,500 فروش954,997 تعداد15 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.19 %
6 ماهه 8.15 %
9 ماهه 12.89 %
1 ساله 14.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 868,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,489 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا818 آخرین : 2,530 764,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها