اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اخزا010 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 613,401 0.13
قیمت پایانی: 614,219 0.00

آخرین معامله

09:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 613,500 پایانی 614,219 0.00
بیشترین 613,500 کمترین 613,380
حجم 510,600 دفعات 104
حد قیمت 583,509 - 644,929 ارزش 313.62 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:19
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار 4
46,200 حجم خرید 464,400
20 تعداد فروشنده 35
108,200 حجم فروش 402,400
62,000 تغییر مالکیت 62,000

عرضه و تقاضا

09:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید610,013 فروش615,000 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید610,012 فروش619,890 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد12,700 خرید610,002 فروش622,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید610,001 فروش622,490 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید609,010 فروش622,500 تعداد900 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.08 %
6 ماهه 10.93 %
9 ماهه 21.26 %
1 ساله 21.26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 614,219 درصد تغییر : 0.28 حجم : 510,600 دفعات : 104
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 615,939 درصد تغییر : 0.00 حجم : 141,800 دفعات : 47
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 615,939 درصد تغییر : 0.11 حجم : 141,800 دفعات : 47
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 616,601 درصد تغییر : 0.30 حجم : 526,700 دفعات : 91
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 618,439 درصد تغییر : 0.34 حجم : 383,500 دفعات : 103
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 616,327 درصد تغییر : 0.14 حجم : 375,000 دفعات : 85
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 617,197 درصد تغییر : 0.08 حجم : 123,600 دفعات : 64
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 616,732 درصد تغییر : 0.15 حجم : 858,800 دفعات : 115
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 617,655 درصد تغییر : 0.15 حجم : 12,800 دفعات : 22
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 616,741 درصد تغییر : 0.12 حجم : 539,900 دفعات : 55
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 616,009 درصد تغییر : 0.01 حجم : 35,000 دفعات : 71
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 616,062 درصد تغییر : 0.24 حجم : 118,600 دفعات : 61
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 614,588 درصد تغییر : 0.12 حجم : 126,000 دفعات : 51
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 613,873 درصد تغییر : 0.10 حجم : 17,400 دفعات : 36
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 613,280 درصد تغییر : 0.23 حجم : 233,500 دفعات : 55
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 5,470 935,500 حجم : 4,300 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا902 آخرین : 2,500 947,190 حجم : 70,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا821 آخرین : 193,376 794,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا820 آخرین : 5,410 808,410 حجم : 74,600 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها