اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اخزا009 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 619,000 0.01
قیمت پایانی: 618,340 0.12

آخرین معامله

10:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 618,340 پایانی 618,340 750.00
بیشترین 619,000 کمترین 618,340
حجم 700 دفعات 3
حد قیمت 588,140 - 650,040 ارزش 432.84 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:00
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
700 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
700 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:00
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید618,340 فروش619,500 تعداد9,300 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید618,330 فروش619,900 تعداد1,200 دستور2
دستور1 تعداد12,000 خرید618,320 فروش620,000 تعداد7,700 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید617,710 فروش622,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید616,220 فروش625,000 تعداد300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.94 %
6 ماهه 10.8 %
9 ماهه 24.06 %
1 ساله 26.34 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 619,090 درصد تغییر : 0.31 حجم : 281,300 دفعات : 112
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 621,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 42,400 دفعات : 65
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 621,040 درصد تغییر : 0.40 حجم : 42,400 دفعات : 65
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 623,530 درصد تغییر : 0.13 حجم : 88,700 دفعات : 47
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 624,320 درصد تغییر : 0.62 حجم : 259,700 دفعات : 46
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 620,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 396,700 دفعات : 69
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 620,450 درصد تغییر : 0.27 حجم : 288,500 دفعات : 102
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 622,110 درصد تغییر : 0.06 حجم : 159,000 دفعات : 47
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 622,500 درصد تغییر : 0.11 حجم : 17,500 دفعات : 15
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 621,830 درصد تغییر : 0.05 حجم : 109,900 دفعات : 20
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 621,510 درصد تغییر : 0.17 حجم : 62,300 دفعات : 27
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 620,430 درصد تغییر : 0.15 حجم : 23,900 دفعات : 33
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 619,480 درصد تغییر : 0.15 حجم : 42,800 دفعات : 17
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 618,530 درصد تغییر : 0.03 حجم : 16,200 دفعات : 12
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 618,370 درصد تغییر : 0.07 حجم : 72,800 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 5,470 935,500 حجم : 4,300 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا902 آخرین : 4,640 942,530 حجم : 70,800 ارزش بازار : - تاریخ : 09:37
نماد : اخزا821 آخرین : 193,376 794,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا820 آخرین : 5,410 808,410 حجم : 74,600 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها