اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اخزا008 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 504,988 3.59
قیمت پایانی: 523,809 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 501,180 پایانی 523,809 0.00
بیشترین 504,988 کمترین 501,180
حجم 44,019 دفعات 23
حد قیمت 478,382 - 528,736 ارزش 23.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 4
2,681 حجم خرید 207,137
9 تعداد فروشنده 6
29,354 حجم فروش 180,464
26,673 تغییر مالکیت 26,673

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید501,101 فروش502,999 تعداد3,450 دستور2
دستور2 تعداد110 خرید501,100 فروش503,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید501,004 فروش503,443 تعداد472 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید501,001 فروش503,444 تعداد7,786 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید501,000 فروش504,000 تعداد59,282 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.85 %
6 ماهه 3.85 %
9 ماهه 3.85 %
1 ساله 3.85 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها