اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اخزا008 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 620,400 18.44
قیمت پایانی: 523,809 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 619,300 پایانی 523,809 0.00
بیشترین 622,000 کمترین 619,300
حجم 44,019 دفعات 23
حد قیمت 587,280 - 649,080 ارزش 23.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 7
25,200 حجم خرید 167,700
7 تعداد فروشنده 13
64,200 حجم فروش 128,700
39,000 تغییر مالکیت 39,000

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید619,500 فروش620,890 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید619,470 فروش620,900 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید619,460 فروش620,970 تعداد2,500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید618,840 فروش621,990 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد24,500 خرید618,830 فروش623,000 تعداد6,600 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.35 %
6 ماهه 12.37 %
9 ماهه 20.34 %
1 ساله 18.04 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 523,809 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,019 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها