اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اخزا007 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 622,480 22.28
قیمت پایانی: 509,047 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 621,900 پایانی 509,047 0.00
بیشترین 623,300 کمترین 621,620
حجم 156,291 دفعات 200
حد قیمت 589,650 - 651,710 ارزش 79.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 6
10,500 حجم خرید 153,600
8 تعداد فروشنده 12
80,700 حجم فروش 83,400
70,200 تغییر مالکیت 70,200

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد50,000 خرید621,950 فروش622,790 تعداد800 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید621,930 فروش622,990 تعداد400 دستور2
دستور1 تعداد12,000 خرید621,920 فروش623,560 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد25,300 خرید621,120 فروش623,980 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید621,110 فروش624,980 تعداد900 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.33 %
6 ماهه 12.45 %
9 ماهه 20.61 %
1 ساله 21.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها