اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اخزا007 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 505,990 0.60
قیمت پایانی: 509,047 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 505,990 پایانی 509,047 0.00
بیشترین 505,990 کمترین 503,300
حجم 156,291 دفعات 200
حد قیمت 481,081 - 531,721 ارزش 79.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 3
1,178 حجم خرید 12,425
4 تعداد فروشنده 3
2,243 حجم فروش 11,360
1,065 تغییر مالکیت 1,065

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,595 خرید504,000 فروش506,500 تعداد1,309 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید503,000 فروش506,980 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد32 خرید502,390 فروش506,989 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید502,388 فروش506,990 تعداد4,501 دستور1
دستور5 تعداد700 خرید500,000 فروش507,780 تعداد8,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.52 %
6 ماهه 0.52 %
9 ماهه 0.52 %
1 ساله 0.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 509,047 درصد تغییر : 0.00 حجم : 156,291 دفعات : 200
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها