اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اخزا006 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 522,797 44.97
قیمت پایانی: 950,000 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 519,500 پایانی 950,000 0.00
بیشترین 522,797 کمترین 519,300
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 494,684 - 546,754 ارزش 9.5 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار 3
14,423 حجم خرید 180,600
- تعداد فروشنده 22
- حجم فروش 195,023
14,423 تغییر مالکیت 14,423

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد77 خرید518,070 فروش519,997 تعداد1,192 دستور2
دستور1 تعداد98 خرید518,003 فروش520,000 تعداد50,000 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید518,002 فروش520,790 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد2,925 خرید518,000 فروش520,975 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید517,444 فروش520,990 تعداد30,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.32 %
6 ماهه 5.32 %
9 ماهه 5.32 %
1 ساله 5.32 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها