اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اخزا006 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 640,350 32.59
قیمت پایانی: 950,000 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 639,500 پایانی 950,000 0.00
بیشترین 640,650 کمترین 639,240
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 606,350 - 670,170 ارزش 9.5 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 8
97,600 حجم خرید 372,600
16 تعداد فروشنده 32
134,900 حجم فروش 335,300
37,300 تغییر مالکیت 37,300

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید639,240 فروش640,990 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد6,200 خرید639,230 فروش641,120 تعداد20,400 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید639,200 فروش642,980 تعداد3,600 دستور1
دستور2 تعداد25,300 خرید638,600 فروش643,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید638,500 فروش643,500 تعداد900 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.41 %
6 ماهه 12.18 %
9 ماهه 20.23 %
1 ساله 15.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها