اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اخزا005 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 665,000 0.03
قیمت پایانی: 664,770 0.00

آخرین معامله

09:04
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 665,000 پایانی 664,770 0.00
بیشترین 665,000 کمترین 665,000
حجم 1.147 میلیون دفعات 406
حد قیمت 631,540 - 698,000 ارزش 762.29 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:04
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 7
110,100 حجم خرید 1.037 میلیون
41 تعداد فروشنده 145
182,300 حجم فروش 964,400
72,200 تغییر مالکیت 72,200

عرضه و تقاضا

09:04
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید661,200 فروش667,000 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش668,160 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش668,500 تعداد13,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش668,590 تعداد15,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش669,000 تعداد16,300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.03 %
6 ماهه 10.85 %
9 ماهه 23.44 %
1 ساله 25.56 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 664,770 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.147 میلیون دفعات : 406
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 667,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 285,800 دفعات : 202
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 667,210 درصد تغییر : 0.23 حجم : 285,800 دفعات : 202
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 668,770 درصد تغییر : 0.12 حجم : 618,700 دفعات : 130
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 667,940 درصد تغییر : 0.23 حجم : 300,100 دفعات : 127
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 666,400 درصد تغییر : 0.08 حجم : 622,200 دفعات : 198
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 666,900 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1,000,000 دفعات : 255
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 667,260 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.074 میلیون دفعات : 321
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 667,880 درصد تغییر : 0.17 حجم : 246,100 دفعات : 93
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 666,770 درصد تغییر : 0.10 حجم : 584,400 دفعات : 95
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 666,090 درصد تغییر : 0.08 حجم : 295,900 دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 665,540 درصد تغییر : 0.21 حجم : 455,700 دفعات : 175
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 664,160 درصد تغییر : 0.17 حجم : 278,700 دفعات : 112
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 663,050 درصد تغییر : 0.07 حجم : 234,700 دفعات : 84
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 662,600 درصد تغییر : 0.06 حجم : 190,400 دفعات : 84
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 5,470 935,500 حجم : 4,300 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا902 آخرین : 2,500 947,190 حجم : 70,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا821 آخرین : 193,376 794,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا820 آخرین : 5,410 808,410 حجم : 74,600 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها