اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اخزا005 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 527,456 2.03
قیمت پایانی: 538,379 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 525,214 پایانی 538,379 0.00
بیشترین 530,000 کمترین 525,214
حجم 31,699 دفعات 11
حد قیمت 498,538 - 551,014 ارزش 17.07 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 3
14,869 حجم خرید 77,577
4 تعداد فروشنده 8
4,599 حجم فروش 87,847
10,270 تغییر مالکیت 10,270

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید526,305 فروش529,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید526,302 فروش530,850 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید526,301 فروش533,000 تعداد9,433 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید526,300 فروش533,900 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد25,010 خرید525,800 فروش534,500 تعداد385 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.88 %
6 ماهه 0.88 %
9 ماهه 0.88 %
1 ساله 0.88 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 538,379 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31,699 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 103,141 784,001 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا902 آخرین : 135,004 793,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا821 آخرین : 58,376 659,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا820 آخرین : 72,687 675,700 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا818 آخرین : 87,903 850,173 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا817 آخرین : 90,271 866,500 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا816 آخرین : 97,065 872,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا815 آخرین : 91,988 884,120 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا814 آخرین : 100,028 898,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا813 آخرین : 100,973 911,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها