اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اخزا004 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 663,550 24.38
قیمت پایانی: 533,490 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 663,400 پایانی 533,490 0.00
بیشترین 663,900 کمترین 662,470
حجم 756,433 دفعات 80
حد قیمت 628,500 - 694,640 ارزش 403.55 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 7
30,800 حجم خرید 151,900
18 تعداد فروشنده 44
64,600 حجم فروش 118,100
33,800 تغییر مالکیت 33,800

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,600 خرید664,000 فروش665,990 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد50,000 خرید662,700 فروش676,100 تعداد800 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید662,640 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد12,000 خرید662,630 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد24,900 خرید662,550 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.44 %
6 ماهه 12.26 %
9 ماهه 20.03 %
1 ساله 15.66 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها