اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اخزا004 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 540,000 1.22
قیمت پایانی: 533,490 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 538,490 پایانی 533,490 0.00
بیشترین 541,052 کمترین 538,446
حجم 756,433 دفعات 80
حد قیمت 514,024 - 568,130 ارزش 403.55 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 3
17,816 حجم خرید 81,625
2 تعداد فروشنده 9
12,000 حجم فروش 87,441
5,816 تغییر مالکیت 5,816

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد85 خرید538,070 فروش539,999 تعداد1,483 دستور1
دستور1 تعداد59 خرید538,060 فروش541,000 تعداد116,471 دستور6
دستور1 تعداد100 خرید538,004 فروش542,900 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید538,003 فروش542,938 تعداد14,306 دستور1
دستور1 تعداد621 خرید538,002 فروش542,940 تعداد1,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.42 %
6 ماهه 1.42 %
9 ماهه 1.42 %
1 ساله 1.42 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 533,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 756,433 دفعات : 80
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها