اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اخزا003 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 676,800 16.44
قیمت پایانی: 810,000 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 675,770 پایانی 810,000 0.00
بیشترین 677,020 کمترین 675,770
حجم - دفعات -
حد قیمت 641,350 - 708,850 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 3
4,400 حجم خرید 83,500
3 تعداد فروشنده 12
900 حجم فروش 87,000
3,500 تغییر مالکیت 3,500

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,800 خرید676,000 فروش677,030 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید675,900 فروش677,990 تعداد400 دستور3
دستور1 تعداد12,000 خرید675,890 فروش678,990 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید675,340 فروش683,890 تعداد1,800 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید675,330 فروش688,600 تعداد1,400 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.49 %
6 ماهه 12.66 %
9 ماهه 20.15 %
1 ساله 22.76 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها