اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اخزا003 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 866,000 7.93
قیمت پایانی: 843,140 5.08

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 835,540 پایانی 843,140 40,750.00
بیشترین 866,000 کمترین 835,540
حجم 900 دفعات 6
حد قیمت 794,260 - 877,860 ارزش 758.83 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
900 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده 2
400 حجم فروش 500
500.00 تغییر مالکیت 500.00

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید840,000 فروش865,000 تعداد2,500 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید837,030 فروش865,990 تعداد400 دستور1
دستور2 تعداد30,500 خرید837,000 فروش867,000 تعداد1,300 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید836,120 فروش872,000 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد24,000 خرید836,100 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.53 %
6 ماهه 14.48 %
9 ماهه 22.14 %
1 ساله 20.85 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 843,140 درصد تغییر : 5.08 حجم : 900 دفعات : 6
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 802,390 درصد تغییر : 0.30 حجم : 110,900 دفعات : 3
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 800,000 درصد تغییر : 0.01 حجم : 150,500 دفعات : 17
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 799,900 درصد تغییر : 0.17 حجم : 20,000 دفعات : 1
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 798,560 درصد تغییر : 0.13 حجم : 180,800 دفعات : 14
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 797,490 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1,200 دفعات : 7
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 793,640 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1,500 دفعات : 4
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 792,230 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,500 دفعات : 6
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 792,040 درصد تغییر : 0.12 حجم : 180,000 دفعات : 9
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 791,100 درصد تغییر : 0.11 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 790,260 درصد تغییر : 0.04 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 789,930 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1,000 دفعات : 3
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 789,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,800 دفعات : 8
تاریخ : 1402/03/27 پایانی : 789,210 درصد تغییر : 0.23 حجم : 400 دفعات : 4
تاریخ : 1402/03/24 پایانی : 787,400 درصد تغییر : 0.51 حجم : 11,100 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا821 آخرین : 312,426 914,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/04/10
نماد : اخزا820 آخرین : 52,800 984,800 حجم : 203,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها