اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اخزا003 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 533,600 34.12
قیمت پایانی: 810,000 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 525,012 پایانی 810,000 0.00
بیشترین 533,600 کمترین 525,012
حجم - دفعات -
حد قیمت 525,294 - 580,588 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 5
28,624 حجم خرید 373,480
8 تعداد فروشنده 8
105,875 حجم فروش 296,229
77,251 تغییر مالکیت 77,251

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد99 خرید526,170 فروش528,900 تعداد41 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید526,102 فروش528,976 تعداد5,521 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید526,100 فروش528,980 تعداد19,500 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید526,000 فروش529,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید523,301 فروش531,000 تعداد80,000 دستور4

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.26 %
6 ماهه 0.26 %
9 ماهه 0.26 %
1 ساله 0.26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 810,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها