اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اخزا002 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 499,973 0.38
قیمت پایانی: 501,862 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 490,720 پایانی 501,862 0.00
بیشترین 499,973 کمترین 490,720
حجم 12,084 دفعات 18
حد قیمت 471,262 - 520,868 ارزش 6.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار 7
46,338 حجم خرید 165,615
9 تعداد فروشنده 15
11,349 حجم فروش 200,604
34,989 تغییر مالکیت 34,989

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9 خرید492,001 فروش494,936 تعداد383 دستور1
دستور1 تعداد21,202 خرید492,000 فروش494,937 تعداد383 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید491,001 فروش494,940 تعداد2,896 دستور1
دستور1 تعداد18,568 خرید491,000 فروش495,498 تعداد11 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید490,500 فروش495,998 تعداد3,441 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.46 %
6 ماهه 1.46 %
9 ماهه 1.46 %
1 ساله 1.46 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها