اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اخزا002 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 743,520 4.08
قیمت پایانی: 744,270 4.18

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 744,380 پایانی 744,270 29,870.00
بیشترین 744,500 کمترین 741,080
حجم 88,400 دفعات 23
حد قیمت 706,410 - 780,750 ارزش 65.79 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 3
3,900 حجم خرید 84,500
2 تعداد فروشنده 4
1,100 حجم فروش 87,300
2,800 تغییر مالکیت 2,800

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید744,110 فروش748,000 تعداد100 دستور1
دستور3 تعداد300 خرید744,100 فروش749,000 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد3,600 خرید744,070 فروش749,890 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید744,060 فروش749,900 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید744,020 فروش749,990 تعداد200 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.66 %
6 ماهه 13.91 %
9 ماهه 23.38 %
1 ساله 19.78 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 744,270 درصد تغییر : 4.18 حجم : 88,400 دفعات : 23
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 714,400 درصد تغییر : 0.25 حجم : 6,400 دفعات : 15
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 712,650 درصد تغییر : 0.08 حجم : 72,200 دفعات : 28
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 712,100 درصد تغییر : 0.30 حجم : 31,400 دفعات : 34
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 709,970 درصد تغییر : 0.07 حجم : 10,400 دفعات : 26
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 709,480 درصد تغییر : 0.26 حجم : 34,100 دفعات : 30
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 707,610 درصد تغییر : 0.10 حجم : 25,900 دفعات : 19
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 706,910 درصد تغییر : 0.45 حجم : 62,200 دفعات : 34
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 703,730 درصد تغییر : 0.10 حجم : 186,500 دفعات : 64
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 704,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27,200 دفعات : 23
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 704,430 درصد تغییر : 0.05 حجم : 6,700 دفعات : 15
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 704,080 درصد تغییر : 0.21 حجم : 14,600 دفعات : 25
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 702,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 81,600 دفعات : 34
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 702,660 درصد تغییر : 0.21 حجم : 62,600 دفعات : 21
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 701,210 درصد تغییر : 0.05 حجم : 108,900 دفعات : 38
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا821 آخرین : 312,426 914,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/04/10
نماد : اخزا820 آخرین : 52,800 984,800 حجم : 203,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها