اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اخزا002 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 608,260 21.20
قیمت پایانی: 501,862 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 607,230 پایانی 501,862 0.00
بیشترین 608,900 کمترین 607,230
حجم 12,084 دفعات 18
حد قیمت 575,880 - 636,480 ارزش 6.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 9
63,100 حجم خرید 784,900
49 تعداد فروشنده 102
157,200 حجم فروش 690,800
94,100 تغییر مالکیت 94,100

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد50,000 خرید607,500 فروش608,000 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد14,000 خرید607,400 فروش608,400 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید607,390 فروش608,470 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد17,900 خرید607,310 فروش608,480 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید607,050 فروش608,490 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.51 %
6 ماهه 12.41 %
9 ماهه 20.64 %
1 ساله 20.42 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 501,862 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,084 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها