اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اخزا001 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 629,500 12.41
قیمت پایانی: 560,000 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 629,510 پایانی 560,000 0.00
بیشترین 630,700 کمترین 628,660
حجم 364 دفعات 11
حد قیمت 596,930 - 659,750 ارزش 203.84 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 7
72,400 حجم خرید 317,700
19 تعداد فروشنده 42
83,100 حجم فروش 307,000
10,700 تغییر مالکیت 10,700

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید629,400 فروش631,800 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد3,500 خرید629,370 فروش631,890 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید629,360 فروش633,900 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد24,800 خرید628,510 فروش635,000 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد11,700 خرید628,500 فروش635,980 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.55 %
6 ماهه 12.3 %
9 ماهه 20.35 %
1 ساله 18.46 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها