اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اخزا001 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 774,130 4.49
قیمت پایانی: 774,780 4.58

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 772,030 پایانی 774,780 33,900.00
بیشترین 785,000 کمترین 772,030
حجم 12,000 دفعات 14
حد قیمت 735,420 - 812,820 ارزش 9.3 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 2
3,100 حجم خرید 8,900
4 تعداد فروشنده 6
1,900 حجم فروش 10,100
1,200 تغییر مالکیت 1,200

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,700 خرید774,330 فروش784,990 تعداد1,100 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید774,320 فروش785,000 تعداد21,300 دستور2
دستور1 تعداد43,200 خرید774,300 فروش789,990 تعداد600 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید774,120 فروش791,350 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد3,500 خرید767,350 فروش791,360 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.46 %
6 ماهه 14.79 %
9 ماهه 22.86 %
1 ساله 19.83 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 774,780 درصد تغییر : 4.58 حجم : 12,000 دفعات : 14
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 740,880 درصد تغییر : 0.29 حجم : 13,100 دفعات : 23
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 738,760 درصد تغییر : 0.11 حجم : 194,600 دفعات : 26
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 739,540 درصد تغییر : 0.27 حجم : 12,800 دفعات : 8
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 737,550 درصد تغییر : 0.04 حجم : 48,800 دفعات : 13
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 737,240 درصد تغییر : 0.19 حجم : 30,700 دفعات : 27
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 735,840 درصد تغییر : 0.41 حجم : 7,500 دفعات : 8
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 732,860 درصد تغییر : 0.16 حجم : 130,400 دفعات : 43
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 734,050 درصد تغییر : 0.32 حجم : 193,300 دفعات : 24
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 731,730 درصد تغییر : 0.16 حجم : 83,000 دفعات : 12
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 732,900 درصد تغییر : 0.34 حجم : 92,400 دفعات : 19
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 730,400 درصد تغییر : 0.03 حجم : 16,400 دفعات : 11
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 730,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,300 دفعات : 7
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 730,620 درصد تغییر : 0.05 حجم : 5,000 دفعات : 9
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 730,250 درصد تغییر : 0.39 حجم : 60,400 دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا821 آخرین : 312,426 914,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/04/10
نماد : اخزا820 آخرین : 52,800 984,800 حجم : 203,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها