اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اخزا001 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 512,500 8.48
قیمت پایانی: 560,000 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 513,996 پایانی 560,000 0.00
بیشترین 513,996 کمترین 509,708
حجم 364 دفعات 11
حد قیمت 487,198 - 538,480 ارزش 203.84 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار 4
42,949 حجم خرید 106,688
7 تعداد فروشنده 17
20,463 حجم فروش 129,174
22,486 تغییر مالکیت 22,486

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید510,000 فروش510,966 تعداد140 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید509,800 فروش510,967 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید509,604 فروش510,968 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید509,600 فروش510,969 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد63 خرید509,550 فروش510,970 تعداد300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.31 %
6 ماهه 3.31 %
9 ماهه 3.31 %
1 ساله 3.31 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 560,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 364 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها