اختیارخ کچاد-20000-1400/02/05

ضچاد2004 | اختیار معامله - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,100 58.15
قیمت پایانی: 5,018 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,100 پایانی 5,018 0.00
بیشترین 2,100 کمترین 2,100
حجم 26 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 130,462
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد300 خرید1,500 فروش2,400 تعداد12 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,300 فروش2,980 تعداد7 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,980 تعداد7 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.77 %
6 ماهه 54.77 %
9 ماهه 54.77 %
1 ساله 54.77 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/16 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 5,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل8067 آخرین : - 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : ضگل8066 آخرین : - 1 حجم : 27 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : ضگل8065 آخرین : - 1 حجم : 15 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : ضگل8063 آخرین : - 1 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضچاد1017 آخرین : 1,036 6 حجم : 667 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
نماد : ضچاد1016 آخرین : 133.00 2,000 حجم : 169 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
نماد : ضچاد1015 آخرین : 1,376 4,100 حجم : 236 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
نماد : ضچاد1014 آخرین : 1,763 6,010 حجم : 662 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
نماد : ضچاد1013 آخرین : 1,810 7,900 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
نماد : ضچاد1012 آخرین : 2,200 10,400 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها