اختیارخ تاپیکو-10000-00/02/19

ضپیک2009 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,100 54.80
قیمت پایانی: 6,859 0.00

آخرین معامله

12:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,500 پایانی 6,859 0.00
بیشترین 3,500 کمترین 3,100
حجم 3 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 20,577
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:17
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
6 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 6
6.00 تغییر مالکیت 6.00

عرضه و تقاضا

12:17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید1,100 فروش3,700 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,101 تعداد20 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.97 %
6 ماهه 48.97 %
9 ماهه 48.97 %
1 ساله 48.97 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 6,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفار1127 آخرین : 79.00 120 حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/1
نماد : ضفار1126 آخرین : 399.00 1 حجم : 233 ارزش بازار : - تاریخ : 10:33
نماد : ضفار1125 آخرین : 527.00 1 حجم : 1,651 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضفار1123 آخرین : 1,785 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 11:09
نماد : ضفار1120 آخرین : 3,874 899 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : ضفار1124 آخرین : 1,498 2 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضفار1122 آخرین : 2,918 1 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 10:25
نماد : ضفار1121 آخرین : 4,280 120 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 12:21
نماد : ضپیک1023 آخرین : 929.00 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/16
نماد : ضپیک1022 آخرین : 1,204 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها