اختیارخ وپارس-4500-1400/02/29

ضپاس2005 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 166 76.60
قیمت پایانی: 94 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 164 پایانی 94 0.00
بیشترین 166 کمترین 164
حجم 44 دفعات 4
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 4,158
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
33 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
33 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید50 فروش200 تعداد22 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید31 فروش270 تعداد50 دستور1
دستور6 تعداد533 خرید22 فروش300 تعداد50 دستور1
دستور11 تعداد1,100 خرید10 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید1 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.14 %
6 ماهه 66.14 %
9 ماهه 66.14 %
1 ساله 66.14 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 94 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها