اختیارخ وپارس-4000-1400/02/29

ضپاس2004 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 200 43.34
قیمت پایانی: 353 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 230 پایانی 353 0.00
بیشترین 230 کمترین 200
حجم 388 دفعات 11
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 136,812
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
1 حجم خرید 123
2 تعداد فروشنده -
124 حجم فروش -
123.00 تغییر مالکیت 123.00

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد40 خرید114 فروش280 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش288 تعداد100 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 73.57 %
6 ماهه 73.57 %
9 ماهه 73.57 %
1 ساله 73.57 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها