اختیارخ وپارس-3500-1400/02/29

ضپاس2003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 230 15.00
قیمت پایانی: 200 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 220 پایانی 200 0.00
بیشترین 290 کمترین 190
حجم 102 دفعات 6
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 20,431
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
199 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
199 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید152 فروش200 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید151 فروش250 تعداد21 دستور1
دستور2 تعداد110 خرید150 فروش340 تعداد38 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید140 فروش373 تعداد19 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید120 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 81 %
6 ماهه 81 %
9 ماهه 81 %
1 ساله 81 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها