اختیارخ وپارس-3000-1400/02/29

ضپاس2002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 530 57.74
قیمت پایانی: 336 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 690 پایانی 336 0.00
بیشترین 690 کمترین 520
حجم 895 دفعات 32
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 301,018
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
41 تعداد خریدار -
3,112 حجم خرید -
25 تعداد فروشنده 1
2,317 حجم فروش 795
795.00 تغییر مالکیت 795.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30 خرید530 فروش530 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید520 فروش535 تعداد46 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید518 فروش540 تعداد51 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید501 فروش549 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید450 فروش550 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.29 %
6 ماهه 8.29 %
9 ماهه 8.29 %
1 ساله 8.29 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 336 درصد تغییر : 0.00 حجم : 895 دفعات : 32
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها