اختیارخ وپارس-2500-1400/02/29

ضپاس2001 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000 96.46
قیمت پایانی: 509 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 509 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 9,094 دفعات 162
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 4.63 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
489 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده -
489 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید813 فروش980 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید811 فروش999 تعداد5 دستور1
دستور2 تعداد128 خرید810 فروش1,000 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,066 تعداد3 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,070 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.58 %
6 ماهه 39.58 %
9 ماهه 39.58 %
1 ساله 39.58 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 509 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 162
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها