اختیارخ وپارس-2000-1400/02/29

ضپاس2000 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,202 40.26
قیمت پایانی: 857 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,255 پایانی 857 0.00
بیشترین 1,255 کمترین 1,202
حجم 113 دفعات 5
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 96,830
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
6 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
6 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20 خرید1,202 فروش1,470 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید1,201 فروش1,650 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید500 فروش1,700 تعداد5 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,749 تعداد5 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.33 %
6 ماهه 41.33 %
9 ماهه 41.33 %
1 ساله 41.33 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها