اختیارخ وپارس-3000-1399/10/30

ضپاس1002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2 99.71
قیمت پایانی: 684 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22 پایانی 684 0.00
بیشترین 23 کمترین 2
حجم 5,660 دفعات 173
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 3.87 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار -
1,537 حجم خرید -
17 تعداد فروشنده 1
1,437 حجم فروش 100
100.00 تغییر مالکیت 100.00

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور22 تعداد2,033 خرید2 فروش10 تعداد50 دستور1
دستور91 تعداد8,942 خرید1 فروش11 تعداد20 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12 تعداد124 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14 تعداد7 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95.6 %
6 ماهه 97.13 %
9 ماهه 97.13 %
1 ساله 97.13 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,660 دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,400 2,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : ضگل1141 آخرین : 2,800 2,200 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1102 آخرین : 409.00 4 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 662.00 18 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 860.00 143 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها