اختیارخ وپارس-2500-1399/10/30

ضپاس1001 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 229 78.04
قیمت پایانی: 1,043 0.00

آخرین معامله

1399/10/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 69 پایانی 1,043 0.00
بیشترین 229 کمترین 69
حجم 2,461 دفعات 96
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.57 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/30
حقیقی حقوقی
41 تعداد خریدار 1
9,631 حجم خرید 606
64 تعداد فروشنده -
10,237 حجم فروش -
606.00 تغییر مالکیت 606.00

عرضه و تقاضا

1399/10/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد150 خرید190 فروش199 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید180 فروش350 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد70 خرید171 فروش444 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید170 فروش450 تعداد30 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید160 فروش888 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.67 %
6 ماهه 94.75 %
9 ماهه 94.75 %
1 ساله 94.75 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,461 دفعات : 96
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها