اختیارخ وپارس-2000-1399/10/30

ضپاس1000 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 550 62.35
قیمت پایانی: 1,461 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 536 پایانی 1,461 0.00
بیشترین 580 کمترین 515
حجم 109 دفعات 20
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 159,195
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
248 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
248 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4 خرید550 فروش580 تعداد60 دستور2
دستور2 تعداد120 خرید500 فروش588 تعداد40 دستور1
دستور1 تعداد19 خرید451 فروش600 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید450 فروش688 تعداد14 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید400 فروش798 تعداد5 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.69 %
6 ماهه 70.72 %
9 ماهه 70.72 %
1 ساله 70.72 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109 دفعات : 20
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,400 2,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : ضگل1141 آخرین : 2,800 2,200 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1102 آخرین : 409.00 4 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 662.00 18 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 860.00 143 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها