اختیارخ خپارس-7000-1399/11/19

ضپار1117 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 514 51.96
قیمت پایانی: 1,070 0.00

آخرین معامله

1399/11/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 514 پایانی 1,070 0.00
بیشترین 514 کمترین 514
حجم 2 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2,140
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/4
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5 خرید308 فروش800 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید114 فروش1,800 تعداد29 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید20 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد19 خرید5 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد67 خرید1 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.67 %
6 ماهه 35.67 %
9 ماهه 35.67 %
1 ساله 35.67 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها