اختیارخ خپارس-5000-1399/11/19

ضپار1115 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000 75.00
قیمت پایانی: 4,000 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 4,000 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 8 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 32,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
5 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
5 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد60 خرید256 فروش1,070 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید200 فروش1,800 تعداد50 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 86.48 %
6 ماهه 76.65 %
9 ماهه 76.65 %
1 ساله 76.65 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
تاریخ : 1399/09/27 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها