اختیارخ فملی-12000-1400/07/11

ضملی7003 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,710 5.00
قیمت پایانی: 1,800 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,900 پایانی 1,800 0.00
بیشترین 1,900 کمترین 1,710
حجم 70 دفعات 7
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 126,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید1,751 فروش3,000 تعداد7 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید1,750 فروش3,199 تعداد2 دستور2
دستور2 تعداد11 خرید1,720 فروش3,200 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد90 خرید1,710 فروش3,500 تعداد20 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید1,690 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.07 %
6 ماهه 9.07 %
9 ماهه 9.07 %
1 ساله 9.07 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملی1154 آخرین : 499.00 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1153 آخرین : 428.00 1 حجم : 307 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1152 آخرین : 816.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
نماد : ضملی1149 آخرین : 4,731 2 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1148 آخرین : 6,740 500 حجم : 150 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1150 آخرین : 3,494 1 حجم : 111 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1151 آخرین : 3,515 1 حجم : 23 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1155 آخرین : 5,000 2,500 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1156 آخرین : 4,090 1,710 حجم : 34 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی3007 آخرین : 54.00 1 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها