اختیارخ فملی-10000-1400/07/11

ضملی7002 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,200 48.51
قیمت پایانی: 2,828 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,511 پایانی 2,828 0.00
بیشترین 4,300 کمترین 3,511
حجم 509 دفعات 30
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.44 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 1
53 حجم خرید 1
7 تعداد فروشنده 1
43 حجم فروش 11
10.00 تغییر مالکیت 10.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید3,911 فروش4,200 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید3,906 فروش4,215 تعداد30 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید3,902 فروش4,500 تعداد20 دستور2
دستور1 تعداد9 خرید3,900 فروش4,620 تعداد4 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید3,800 فروش4,680 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.7 %
6 ماهه 24.7 %
9 ماهه 24.7 %
1 ساله 24.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,828 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509 دفعات : 30
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملی1154 آخرین : 499.00 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1153 آخرین : 428.00 1 حجم : 307 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1152 آخرین : 816.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
نماد : ضملی1149 آخرین : 4,731 2 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1148 آخرین : 6,740 500 حجم : 150 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1150 آخرین : 3,494 1 حجم : 111 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1151 آخرین : 3,515 1 حجم : 23 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1155 آخرین : 5,000 2,500 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1156 آخرین : 4,090 1,710 حجم : 34 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی3007 آخرین : 54.00 1 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها