اختیارخ فملی-16000-1400/03/02

ضملی3005 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 500 4.76
قیمت پایانی: 525 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 410 پایانی 525 0.00
بیشترین 500 کمترین 410
حجم 100 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 52,550
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
19 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده -
19 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید150 فروش680 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید130 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور30 تعداد3,000 خرید61 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید60 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید48 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.78 %
6 ماهه 5.78 %
9 ماهه 5.78 %
1 ساله 5.78 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 525 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملی1154 آخرین : 499.00 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1153 آخرین : 428.00 1 حجم : 307 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1152 آخرین : 816.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
نماد : ضملی1149 آخرین : 4,731 2 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1148 آخرین : 6,740 500 حجم : 150 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1150 آخرین : 3,494 1 حجم : 111 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضملی1151 آخرین : 3,515 1 حجم : 23 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/4
نماد : ضملی1155 آخرین : 5,000 2,500 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی1156 آخرین : 4,090 1,710 حجم : 34 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضملی3007 آخرین : - 55 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها