اختیارخ فملی-14000-1400/03/02

ضملی3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 751 45.26
قیمت پایانی: 517 0.00

آخرین معامله

12:24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 950 پایانی 517 0.00
بیشترین 950 کمترین 751
حجم 16 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 8,270
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:24
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
32 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
32 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11 خرید821 فروش928 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد53 خرید700 فروش1,290 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید681 فروش1,380 تعداد19 دستور1
دستور2 تعداد106 خرید675 فروش1,400 تعداد29 دستور2
دستور3 تعداد300 خرید670 فروش1,800 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.15 %
6 ماهه 41.15 %
9 ماهه 41.15 %
1 ساله 41.15 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها