اختیارخ فملی-14000-1400/03/02

ضملی3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 250 51.64
قیمت پایانی: 517 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 150 پایانی 517 0.00
بیشترین 289 کمترین 114
حجم 16 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 8,270
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
311 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده -
311 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید8 فروش37 تعداد85 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش60 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70 تعداد9 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش79 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش149 تعداد3 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82 %
6 ماهه 95.28 %
9 ماهه 95.28 %
1 ساله 95.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها