اختیارخ فملی-12000-1400/03/02

ضملی3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,949 45.99
قیمت پایانی: 1,335 0.00

آخرین معامله

09:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,700 پایانی 1,335 0.00
بیشترین 1,949 کمترین 1,700
حجم 24 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 32,040
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

09:39
حقیقی حقوقی
19 تعداد خریدار 1
679 حجم خرید 96
13 تعداد فروشنده 1
340 حجم فروش 435
339.00 تغییر مالکیت 339.00

عرضه و تقاضا

09:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5 خرید2,183 فروش2,300 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید2,182 فروش2,448 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید2,020 فروش2,490 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید1,811 فروش2,500 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,700 فروش2,999 تعداد55 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.24 %
6 ماهه 11.24 %
9 ماهه 11.24 %
1 ساله 11.24 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 1,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها