اختیارخ فملی-10000-1400/03/02

ضملی3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,900 43.42
قیمت پایانی: 2,022 0.00

آخرین معامله

11:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,700 پایانی 2,022 0.00
بیشترین 3,100 کمترین 2,600
حجم 27 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 54,600
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

11:30
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
63 حجم خرید -
11 تعداد فروشنده -
63 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید1,601 فروش1,820 تعداد4 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید1,600 فروش1,968 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد7 خرید1,514 فروش1,969 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,512 فروش1,970 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,511 فروش2,000 تعداد3 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.45 %
6 ماهه 56.39 %
9 ماهه 56.39 %
1 ساله 56.39 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها