اختیارخ فملی-10000-1400/03/02

ضملی3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,420 69.14
قیمت پایانی: 2,022 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,200 پایانی 2,022 0.00
بیشترین 3,499 کمترین 3,200
حجم 27 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 54,600
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
218 حجم خرید 92
4 تعداد فروشنده 1
10 حجم فروش 300
208.00 تغییر مالکیت 208.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد45 خرید3,800 فروش4,200 تعداد74 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید3,502 فروش4,300 تعداد53 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید3,002 فروش4,900 تعداد1 دستور1
دستور2 تعداد180 خرید3,001 فروش5,000 تعداد20 دستور1
دستور4 تعداد400 خرید3,000 فروش5,400 تعداد10 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.82 %
6 ماهه 24.82 %
9 ماهه 24.82 %
1 ساله 24.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 2,022 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها