اختیارخ وبملت-5000-1400/03/19

ضملت3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 333 566.00
قیمت پایانی: 50 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 300 پایانی 50 0.00
بیشترین 350 کمترین 289
حجم 3 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 150
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
143 حجم خرید -
7 تعداد فروشنده -
143 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید333 فروش349 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید289 فروش368 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد95 خرید288 فروش1,000 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید201 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4 خرید200 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.17 %
6 ماهه 71.17 %
9 ماهه 71.17 %
1 ساله 71.17 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 50 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها