اختیارخ وبملت-4500-1400/03/19

ضملت3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 590 94.72
قیمت پایانی: 303 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 500 پایانی 303 0.00
بیشترین 590 کمترین 500
حجم 32 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 9,700
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
334 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده -
334 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد31 خرید565 فروش565 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید511 فروش669 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید510 فروش720 تعداد12 دستور1
دستور2 تعداد195 خرید411 فروش750 تعداد18 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید350 فروش820 تعداد12 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.81 %
6 ماهه 2.81 %
9 ماهه 2.81 %
1 ساله 2.81 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها