اختیارخ وبملت-4000-1400/03/19

ضملت3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 222 55.60
قیمت پایانی: 500 0.00

آخرین معامله

11:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 222 پایانی 500 0.00
بیشترین 222 کمترین 222
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

11:39
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
228 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
228 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد410 خرید300 فروش520 تعداد150 دستور2
دستور1 تعداد2 خرید201 فروش589 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید120 فروش1,200 تعداد10 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.6 %
6 ماهه 31.6 %
9 ماهه 31.6 %
1 ساله 31.6 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها