اختیارخ وبملت-4000-1400/03/19

ضملت3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.80
قیمت پایانی: 500 0.00

آخرین معامله

1400/03/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2 پایانی 500 0.00
بیشترین 6 کمترین 1
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/19
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
9,060 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده -
9,060 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد247 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6 تعداد200 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.74 %
6 ماهه 99.8 %
9 ماهه 99.8 %
1 ساله 99.8 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها