اختیارخ وبملت-3500-1400/03/19

ضملت3001 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,469 86.19
قیمت پایانی: 789 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,400 پایانی 789 0.00
بیشترین 1,500 کمترین 1,029
حجم 237 دفعات 6
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 187,110
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار -
466 حجم خرید -
18 تعداد فروشنده -
466 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید1,469 فروش1,490 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید1,423 فروش1,500 تعداد230 دستور3
دستور1 تعداد13 خرید1,422 فروش1,598 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید1,311 فروش1,699 تعداد47 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,111 فروش2,000 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52.09 %
6 ماهه 52.09 %
9 ماهه 52.09 %
1 ساله 52.09 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 237 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها