اختیارخ وبملت-7000-1399/11/28

ضملت1129 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10 98.00
قیمت پایانی: 500 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 500 0.00
بیشترین 10 کمترین 1
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
642 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
642 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6 خرید5 فروش13 تعداد50 دستور1
دستور2 تعداد118 خرید4 فروش14 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید3 فروش15 تعداد100 دستور1
دستور8 تعداد800 خرید2 فروش94 تعداد110 دستور2
دستور8 تعداد800 خرید1 فروش95 تعداد120 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 97 %
6 ماهه 97 %
9 ماهه 97 %
1 ساله 97 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها