اختیارخ وبملت-6000-1399/11/28

ضملت1128 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17 97.69
قیمت پایانی: 735 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100 پایانی 735 0.00
بیشترین 100 کمترین 10
حجم 429 دفعات 14
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 315,235
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
478 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده -
478 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد200 خرید15 فروش50 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید13 فروش58 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید12 فروش59 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید11 فروش60 تعداد200 دستور2
دستور5 تعداد500 خرید4 فروش64 تعداد2 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.25 %
6 ماهه 88.25 %
9 ماهه 88.25 %
1 ساله 88.25 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 735 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429 دفعات : 14
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,400 2,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : ضگل1141 آخرین : 2,800 2,200 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1102 آخرین : 409.00 4 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 662.00 18 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 860.00 143 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها