اختیارخ وبملت-3000-1399/11/28

ضملت1123 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,400 51.72
قیمت پایانی: 2,900 0.00

آخرین معامله

11:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,220 پایانی 2,900 0.00
بیشترین 1,400 کمترین 1,220
حجم 3 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 8,700
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

11:31
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
1 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20 خرید500 فروش1,150 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید450 فروش1,980 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,000 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,100 تعداد23 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63 %
6 ماهه 63 %
9 ماهه 63 %
1 ساله 63 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها