اختیارخ اخابر-9000-1400/07/28

ضمخا7075 | اختیار معامله - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,450 80.34
قیمت پایانی: 7,377 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,200 پایانی 7,377 0.00
بیشترین 1,450 کمترین 1,000
حجم 8 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 59.02 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار 1
440 حجم خرید 200
2 تعداد فروشنده 1
98 حجم فروش 542
342.00 تغییر مالکیت 342.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد14 خرید950 فروش1,100 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید700 فروش1,500 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید555 فروش1,700 تعداد7 دستور1
دستور1 تعداد55 خرید510 فروش3,500 تعداد25 دستور1
دستور2 تعداد110 خرید500 فروش4,700 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 84.32 %
6 ماهه 78.62 %
9 ماهه 59.43 %
1 ساله 59.43 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 7,377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضمخا1024 آخرین : 2,618 1 حجم : 121 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضمخا1023 آخرین : 3,548 1 حجم : 147 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1027 آخرین : 999.00 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضمخا1025 آخرین : 1,521 1 حجم : 596 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا7070 آخرین : 1,692 251 حجم : 76 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : ضمخا7068 آخرین : 3,100 400 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : ضمخا7066 آخرین : 5,398 602 حجم : 4 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : ضمخا1033 آخرین : 6,001 501 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1026 آخرین : 1,782 10 حجم : 214 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/17
نماد : طمخا7072 آخرین : 11,899 17,900 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها