اختیارخ اخابر-24000-1400/07/28

ضمخا7071 | اختیار معامله - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 210 72.97
قیمت پایانی: 777 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 300 پایانی 777 0.00
بیشترین 300 کمترین 210
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 777
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
226 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده 1
11 حجم فروش 215
215.00 تغییر مالکیت 215.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20 خرید203 فروش210 تعداد400 دستور4
دستور1 تعداد10 خرید202 فروش211 تعداد385 دستور4
دستور1 تعداد5 خرید200 فروش220 تعداد400 دستور4
دستور1 تعداد5 خرید199 فروش230 تعداد500 دستور5
دستور1 تعداد5 خرید198 فروش240 تعداد400 دستور4

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 79.39 %
6 ماهه 79.39 %
9 ماهه 79.39 %
1 ساله 79.39 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 777 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضمخا1024 آخرین : 2,618 1 حجم : 121 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضمخا1023 آخرین : 3,548 1 حجم : 147 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1027 آخرین : 999.00 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضمخا1025 آخرین : 1,521 1 حجم : 596 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا7070 آخرین : 745.00 1,198 حجم : 76 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : ضمخا7068 آخرین : 500.00 4,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : ضمخا7066 آخرین : 4,299 1,701 حجم : 4 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : ضمخا7075 آخرین : 4,044 3,333 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/5
نماد : ضمخا1033 آخرین : 6,001 501 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1026 آخرین : 1,782 10 حجم : 214 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها