اختیارخ اخابر-12000-1400/07/28

ضمخا7066 | اختیار معامله - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,730 71.17
قیمت پایانی: 6,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,700 پایانی 6,000 0.00
بیشترین 1,730 کمترین 1,700
حجم 4 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 24,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
197 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده 1
196 حجم فروش 1
1.00 تغییر مالکیت 1.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید1,702 فروش1,900 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید1,700 فروش1,940 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید1,651 فروش1,950 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,602 فروش2,498 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید1,200 فروش2,998 تعداد2 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.88 %
6 ماهه 76.79 %
9 ماهه 76.79 %
1 ساله 76.79 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضمخا1024 آخرین : 2,618 1 حجم : 121 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضمخا1023 آخرین : 3,548 1 حجم : 147 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1027 آخرین : 999.00 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضمخا1025 آخرین : 1,521 1 حجم : 596 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا7070 آخرین : 943.00 1,000 حجم : 76 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : ضمخا7068 آخرین : 500.00 4,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : ضمخا7075 آخرین : 4,044 3,333 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/5
نماد : ضمخا1033 آخرین : 6,001 501 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1026 آخرین : 1,782 10 حجم : 214 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/17
نماد : طمخا7072 آخرین : 7,899 13,900 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها