اختیارخ اخابر-14000-1399/10/30

ضمخا1024 | اختیار معامله - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.96
قیمت پایانی: 2,619 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 2,619 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 121 دفعات 5
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 316,950
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
110 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
110 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد61 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2 تعداد5 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد57 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25 تعداد21 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30 تعداد24 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.98 %
6 ماهه 99.97 %
9 ماهه 99.97 %
1 ساله 99.97 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 2,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضمخا1023 آخرین : 3,548 1 حجم : 147 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1027 آخرین : 999.00 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضمخا1025 آخرین : 1,521 1 حجم : 596 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا7070 آخرین : 157.00 2,100 حجم : 76 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضمخا7068 آخرین : 1,000 4,500 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضمخا7066 آخرین : 1,500 4,500 حجم : 4 ارزش بازار : - تاریخ : 10:16
نماد : ضمخا7075 آخرین : 1,377 6,000 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1033 آخرین : 6,001 501 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضمخا1026 آخرین : 1,782 10 حجم : 214 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/17
نماد : طمخا7072 آخرین : 2,740 8,741 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها