اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

ضفلا8081 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,140 437.74
قیمت پایانی: 1,225 477.83

آخرین معامله

1399/08/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 1,225 1,013.00
بیشترین 1,449 کمترین 990
حجم 1,740 دفعات 90
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.13 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/28
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 1
599 حجم خرید 1,141
44 تعداد فروشنده -
1,740 حجم فروش -
1,141 تغییر مالکیت 1,141

عرضه و تقاضا

1399/08/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4 خرید1,040 فروش1,360 تعداد503 دستور6
دستور1 تعداد10 خرید1,034 فروش1,450 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید900 فروش1,500 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید806 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50 خرید161 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 87.74 %
6 ماهه 68.89 %
9 ماهه 68.89 %
1 ساله 68.89 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 1,225 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,740 دفعات : 90
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8068 آخرین : 3,001 9,300 حجم : 157 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها