اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

ضفلا8080 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,250 280.71
قیمت پایانی: 2,240 279.02

آخرین معامله

1399/08/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,710 پایانی 2,240 1,649.00
بیشترین 2,430 کمترین 1,710
حجم 1,081 دفعات 90
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.42 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/28
حقیقی حقوقی
22 تعداد خریدار 1
890 حجم خرید 191
44 تعداد فروشنده -
1,081 حجم فروش -
191.00 تغییر مالکیت 191.00

عرضه و تقاضا

1399/08/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید2,050 فروش3,499 تعداد18 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,860 فروش60,000 تعداد31 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید1,851 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید1,625 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20 خرید1,161 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 79.71 %
6 ماهه 26 %
9 ماهه 26 %
1 ساله 26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,081 دفعات : 90
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8068 آخرین : 3,001 9,300 حجم : 157 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها