اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

ضفلا8079 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,199 133.50
قیمت پایانی: 3,119 127.66

آخرین معامله

1399/08/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,850 پایانی 3,119 1,749.00
بیشترین 3,255 کمترین 2,850
حجم 817 دفعات 103
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.55 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/28
حقیقی حقوقی
38 تعداد خریدار -
817 حجم خرید -
39 تعداد فروشنده -
817 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4 خرید3,060 فروش3,378 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید3,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4 خرید2,850 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد30 خرید2,513 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد30 خرید2,161 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.62 %
6 ماهه 24.66 %
9 ماهه 24.66 %
1 ساله 24.66 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 3,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 817 دفعات : 103
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8068 آخرین : 3,001 9,300 حجم : 157 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها