اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

ضفلا8076 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,300 164.34
قیمت پایانی: 5,247 161.70

آخرین معامله

1399/08/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,050 پایانی 5,247 3,242.00
بیشترین 5,420 کمترین 4,950
حجم 1,216 دفعات 105
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6.38 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/28
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
1,216 حجم خرید -
37 تعداد فروشنده -
1,216 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد95 خرید5,300 فروش5,500 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید5,251 فروش6,700 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید5,100 فروش14,700 تعداد4 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید4,701 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20 خرید4,161 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.02 %
6 ماهه 27.63 %
9 ماهه 17.36 %
1 ساله 17.36 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 5,247 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,216 دفعات : 105
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8068 آخرین : 3,001 9,300 حجم : 157 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها