اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

ضفلا8070 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,250 62.34
قیمت پایانی: 8,150 60.37

آخرین معامله

1399/08/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,388 پایانی 8,150 3,068.00
بیشترین 8,399 کمترین 8,000
حجم 134 دفعات 20
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/28
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
134 حجم خرید -
7 تعداد فروشنده -
134 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4 خرید8,113 فروش8,500 تعداد4 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید8,030 فروش8,890 تعداد7 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید7,500 فروش11,000 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید7,161 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد200 خرید501 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.09 %
6 ماهه 7.96 %
9 ماهه 715 %
1 ساله 715 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/28 پایانی : 8,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 134 دفعات : 20
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8068 آخرین : 3,001 9,300 حجم : 157 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها