اختیارخ فولاد-14000-1400/03/19

ضفلا3005 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 640 11.89
قیمت پایانی: 572 0.00

آخرین معامله

12:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 700 پایانی 572 0.00
بیشترین 700 کمترین 640
حجم 62 دفعات 6
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 35,450
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:02
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
40 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
40 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد30 خرید600 فروش999 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد101 خرید450 فروش1,195 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید440 فروش1,200 تعداد30 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید430 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10 خرید420 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.53 %
6 ماهه 42.53 %
9 ماهه 42.53 %
1 ساله 42.53 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 572 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها