اختیارخ فولاد-12000-1400/03/19

ضفلا3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,640 18.00
قیمت پایانی: 2,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,760 پایانی 2,000 0.00
بیشترین 1,760 کمترین 1,500
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
467 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده 1
127 حجم فروش 340
340.00 تغییر مالکیت 340.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید1,500 فروش1,750 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید1,400 فروش1,850 تعداد3 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید1,300 فروش1,943 تعداد30 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,944 تعداد3 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,300 تعداد3 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 %
6 ماهه 5.2 %
9 ماهه 5.2 %
1 ساله 5.2 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها