اختیارخ فولاد-12000-1400/03/19

ضفلا3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000 50.00
قیمت پایانی: 2,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,300 پایانی 2,000 0.00
بیشترین 1,430 کمترین 700
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 1
103 حجم خرید 20
6 تعداد فروشنده -
123 حجم فروش -
20.00 تغییر مالکیت 20.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید611 فروش1,190 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد25 خرید610 فروش1,200 تعداد18 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید600 فروش1,420 تعداد20 دستور2
دستور1 تعداد20 خرید511 فروش1,430 تعداد19 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید505 فروش1,450 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.25 %
6 ماهه 27 %
9 ماهه 27 %
1 ساله 27 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها