اختیارخ فولاد-20000-1399/11/28

ضفلا1158 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11 98.14
قیمت پایانی: 592 0.00

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12 پایانی 592 0.00
بیشترین 12 کمترین 11
حجم 1,158 دفعات 37
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 685,152
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/5
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
52 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
52 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد53 خرید11 فروش44 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید10 فروش49 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید5 فروش50 تعداد100 دستور1
دستور6 تعداد600 خرید1 فروش78 تعداد23 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش90 تعداد2 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 92.45 %
6 ماهه 92.45 %
9 ماهه 92.45 %
1 ساله 92.45 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 592 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,158 دفعات : 37
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها